top of page

Het Clubreglement

Hier vind je ons clubreglement. Lees dit aandachtig indien je interesse hebt om lid te worden van onze club of indien je interesse hebt om een rit mee te rijden.

 1. Elk lid, moet lidgeld betalen aan de club, de zetelende bestuursleden zijn vrij van lidgeld.
   

 2. Ieder bestuurslid en lid, moet een geldige autoverzekering hebben.
   

 3. Elk bestuurslid moet in de mate van het mogelijke de leden met raad en daad bijstaan.
   

 4. Inschrijving voor een rit of evenement betekent automatisch dat iedere ingeschrevene zich verantwoordelijk stelt voor het voertuig dat hij/zij bestuurt evenals voor zijn passagiers. Hij / zij bevestigt met zijn/haar inschrijving dat het bestuur niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor eender welk schadegeval voor, tijdens en na de rit of het evenement waarvoor werd ingeschreven. Met de inschrijving verklaart men ook dat het voertuig waarmee men rijdt geldig verzekerd is.
   

 5. Er worden geen uitgaven of aankopen gedaan  zonder medeweten van de voorzitter. Waar mogelijk wordt met de bankkaart betaald. In elk geval wordt van elke betaling een betalingsbewijs voorgelegd.
   

 6. Elk lid kan op vraag het financieel inkomende en het financieel uitgaande boek opvragen en inkijken.
   

 7. Alvorens men iets voor de club wil organiseren, wordt dit in overleg met de voorzitter besproken. Indien hij dit nodig acht, wordt het voorstel aan het bestuur voorgelegd.
   

 8. De niet­-leden mogen éénmalig, zonder meerbetaling, een rit meerijden met eigen wagen om de club te leren kennen. Vanaf  een volgende deelname wordt gevraagd om volwaardig lid te worden en het lidgeld te betalen.
   

 9. De leden die met een andere wagen dan hun Cadillac meerijden moeten een grondige reden hebben. Dit mag niet veelvuldig voorvallen.
   

 10. Deelnemers met een lidkaart van een buitenlandse Cadillacclub kunnen éénmalig meerijden. Vanaf een volgende deelname wordt gevraagd om volwaardig lid te worden. (zie punt 8)
   

 11. Er zal één keer per jaar een algemene  ledenvergadering plaatsvinden, telkens op de laatste zondag van november.
   

 12. Er kan een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden als de meerderheid van het bestuur hierom verzoekt of als één vijfde van de leden hierom verzoekt.
   

 13. Ingevolge het meerijden van andere merken op een clubrit, rijden de niet-Cadillacs, wel oldtimers, achter onze clubleden, gevolgd door de gewone dagelijkse wagens.
   

 14. Het aantal buitenlandse leden mag de 25 % van het totaal aantal leden niet overschrijden. Vanaf dat ogenblik worden deze personen op een wachtlijst gezet.
   

 15. Een bestuursfunctie kan enkel als de persoon woonachtig en gedomicilieerd is in België.
   

 16. Een bestuursfunctie kan enkel als je lid bent of wordt van de vzw Cadillac LaSalle Club Belgium na verkiezing.
   

 17. Indien een bestuurslid 2 termijnen (6 jaar) uitgedaan heeft, wordt deze persoon als erelid aanzien. Van zodra hij/zij geen bestuurslid meer is, betaald hij/zij opnieuw lidgeld.

bottom of page